piu post thumbnail alt

24. дец, 2022.

Оглас – Интерни ревизор

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА ИНТЕРНОГ РЕВИЗОРА

„Јединица за управљање пројектима у јавном сектору“ д.о.о. Београд расписује конкурс за 1 извршиоца, и то а за радно место Интерног ревизора.
Врста радног односа: радни однос на неодређено време
Место рада: „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору“ д.о.о. Београд, ул. Вељка Дугошевића 54, 11 000 Београд
Датум оглашавања: 10.02.2023. године
Рок за пријављивање: до попуњавања радног места.
Контакт телефон: 011/3088-795

Интерни ревизор је самостални извршилац који обавља следеће послове:
• Обавља послове интерне ревизије;
• Припрема и подноси директору Друштва на одобравање нацрт повеље интерне ревизије, стратешког и годишњег плана интерне ревизије;
• Анализира и оцењује све пословне функције из надлежности Друштва у складу са стандардима интерне ревизије;
• Идентификује и врши процену ризика у субјекту ревизије;
• Процењује системе и процесе интерне ревизије на основу управљања ризицима и даје оцене, савете и стручна мишљења када се уводе нови системи, процедуре или задаци;
• Учествује у ревизијама коришћења средстава из ЕУ фондова;
• Контролише спровођење датих препорука и примену методологије интерне ревизије;
• Сачињава периодичне и годишње извештаје за послове које реализује у извештајном периоду;
• Врши проверу примене закона, проверу поштовања правила интерне контроле и оцену система интерне контроле у погледу њихове адекватности и потпуности;
• Израђује ревизорске извештаје, са предлогом мера о резултатима спроведене ревизије;
• Сарађује са Државном ревизорском институцијом, међународним и домаћим струковним институцијама и удружењима;
• Сарађује са Централном јединицом за хармонизацију, којој доставља годишњи извештај о раду;
• Обавља и друге послове по налогу директора Друштва.

УСЛОВИ које кандидат мора да испуњава:
• Стечено високо образовање из научне области правних или економских наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ESPB бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету;
• Најмање 5 година радног искуства у струци, од чега најмање 3 године на пословима ревизије, интерне контроле, финансијске контроле или рачуноводствено-финансијским пословима, познавање енглеског језика, познавање рада на рачунару.