О нама

Основно о ЈУП

Влада Републике Србије 30.децембра 2016. године донела је Одлуку о изменама и допунама Одлуке о оснивању друштва с ограниченом одговорношћу за управљање Пројектом истраживање и развој у јавном сектору, на основу које је Друштву омогућено да управља и другим пројектима, који му се поверавају међународним уговором, законом, актом оснивача или уговором закљученим са корисницима јавних средстава, финансирање пројеката, рокови за реализацију, начин извештавања, јавне набавке које је потребно спровести и начин њихове реализације.

Друштво послује под новим пословним именом - Друштво с ограниченом одговорношћу "Јединица за управљање пројектима у јавном сектору" Београд или скраћено "Јединица за управљање пројектима у јавном сектору" д.о.о. Београд.

Измена оснивачког акта Друштву пружа могућност рада на пројектима из различитих области.

Друштво сада обавља своју делатност на неодређено време, док се опис делатности Друштва проширује и то на: послове пружања услуга консалтинга, менаџмента и стучног надзора.

Друштво обавља и послове у вези са спровођењем националног дела Заједничког регионалног програма о трајним решењима за избеглице, који се односе на припрему техничке и тендерске документације, спровођење поступка јавних набавки, уговарање, интерну контролу, финансијско-рачуноводствене услуге, мониторинг и извештавање и пружање других специјализованих услуга неопходних за реализацију националног дела тог регионалног програма.

Друштво може да обавља и друге делатности, укључујући послове спољнотрговинског промета и услуге у спољнотрговинском промету из оквира своје делатности, у складу са законом и Одлуком о оснивању.


Друштво у оквиру обављања својих делатности стиче средства из прихода остварених обављањем делатности, финансијских кредита, донација и помоћи, буџета Републике Србије и других извора у складу са законом.

Друштво послује средствима у државној својини.

Душан Ковачевић

в.д. директора

Влада Републике Србије донела је Решење о именовању вршиоца дужности директора Друштва с ограниченом одговорношћу „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору“ Београд, 24 Број: 119-12384/2019 од 12.децембра 2019. године.


Вршилац дужности директора Друштва је Душан Ковачевић, дипл. економиста - мастер.

Акти Друштва

Решење о давању сагласности на Правилник о изменама Правилника о раду 2022

Преузми

Одлука Скупштине Друштва о Програму рада и Финансијског пословања "ЈУП Истраживање и развој" д.о.о. Београд за 2022.годин

Преузми

Програм рада "Јединица за управљање пројектима у јавном сектору" д.о.о. Београд за 2022. годину

Преузми

Финансијско пословање "Јединица за управљање пројектима у јавном сектору" д.о.о. Београд за 2022. годину

Преузми

Правилник о ближем уређењу поступка јавне набавке

Преузми

Образац за евидентирање података пословних партнера

Преузми

Пречишћен текст - Одлука о оснивању Друштва с ограниченом одговорношћу за управљање пројектима у јавном сектору

Преузми

Скупштина Друштва

Закључак Владе - Скупштина Друштва- јун 2013

Преузми

Закључак Владе - Скупштина Друштва- новембар 2013

Преузми

Закључак Владе - Скупштина Друштва - фебруар 2015

Преузми

Закључак Владе - Скупштина Друштва- јул 2015

Преузми

Закључак Владе - Скупштина Друштва - октобар 2015

Преузми

Закључак Владе - Скупштина Друштва - јануар 2017

Преузми

Закључак Владе - Скупштина Друштва - април 2017

Преузми

Закључак Владе - Скупштина Друштва - мај 2017

Преузми

Закључак Владе - Скупштина Друштва - јул 2017

Преузми

Закључак Владе - Скупштина Друштва - новембар 2017

Преузми

Закључак Владе - Скупштина Друштва - децембар 2019

Преузми

Закључак Владе - Скупштина Друштва - новембар 2020

Преузми

Закључак Владе - Скупштина Друштва - март 2023

Преузми

Организациона структура

Информатор о раду

ЈУП имплементациона јединица за РСП

Ток средстава у оквиру РСП пројекта 

Преузми

ЈУП имплементациона јединица за Регионални програм стамбеног збрињавања

Преузми