Vesti
Petak, 10. jun, 2011.
Konačna lista opreme
U sklopu realizacije naučno-istraživačkih projekata i kupovine opreme za
njihovo izvođenje, uz tehničku i administrativnu podršku JUP-Istraživanje i razvoj,
Radna grupa, obrazovana prema odlukama Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj,
pregledala je, evaluirala i obradila zahteve za nabavku naučno-istraživacke opreme.

Od 5759 zahteva za nabavku opreme odobreno je 2753 zahteva, dok je 2689
odbijeno. Preostalih 317 zahteva su delimično odobreni pod uslovom da se nabave u
okviru odobrene sume koja je niža od inicijalno tražene.

Kompletan Izveštaj o projektu nabavke opreme, kao i Konačne rezultate
procesa evaluacije opreme, možete naći na: http://www.ris.piu.rs .
38ms