piu post thumbnail alt

23. феб, 2012.

Dinamika isporuke potrošnog materijala

Nakon prvog preseka stanja trebovanog materijala u Bazi za naručivanje potrošnog materijala i sitne opreme, koji su trebovani do 31.10.2011. godine, pokrenute su tri nabavke kojima je obuhvaćeno 78 odsto trebovanih artikala:

• Javna nabavka potrošnog materijala za potrebe naučnoistraživačkih organizacija
• Nabavka računara i računarske opreme za potrebe obavljanja naučnoistraživačke delatnosti
• Nabavka softverskih aplikacija za potrebe sprovođenja naučnih projekata

Dokumentaciju kao i ostale podatke o tenderima za prva dva podprojekta možete pogledati ovde 

Na ovoj adresi ćemo i ubuduće objavljivati tendere vezane za nabavke putem projekta centralizovane nabavke, tako da se u svakom trenutku možete informisati o toku aktuelnih nabavki.

Javna nabavka potrošnog materijala za potrebe naučnoistraživačkih organizacija 

Dana 25. novembra 2011. godine je pokrenut tender za nabavku potrošnog materijala. Prikupljanje ponuda je po preporuci Evropske investicione banke trajalo 52 dana, nakon čega je urađena evaluacija pristiglih ponuda. U predviđenom roku su doneta rešenja o prihvatu ponuda za 163 od 193 lota. 

Od 14. februara 2012. godine pokrenuta je procedura zaključivanja ugovora sa izabranim ponuđačima. Očekujemo da će prva dobra do istraživača stići najdalje za dve nedelje. Rok isporuke je, saglasno odredbama Tenderske dokumentacije, 42 dana od dana zaključivanja ugovora, osim u posebnim slučajevima koje ponuđači moraju dokumentovati. 

Svi lotovi za koje nije dobijena ponuda biće ponovljeni u narednih deset dana po skraćenoj proceduri.

U drugom delu ovog pisma ćete naći detaljno uputstvo za evidenciju isporučenih dobara preko Baze za naručivanje. 

Kompletnu tendersku dokumentaciju možete naći na:

IOP/4-2011/C/1: Javna nabavka potrošnog materijala za potrebe naučnoistraživačkih organizacija 

Nabavka računara i računarske opreme za potrebe obavljanja naučnoistraživačke delatnosti 

Tender IOP/1-2012/G za nabavku računara i računarske opreme pokrenut je 31. januara 2012. godine, nakon što je od Evropske investicione banke dobijena saglasnost na tendersku dokumentaciju. 

Javno otvaranje ponuda zakazano je za 12. mart 2012. godine. 

Ovim putem biće dobavljeno 3155 računara i 1507 komada prateće računarske opreme koji su najvećim delom naručeni preko specificiranih jedinica ponuđenih u narudžbenicama. Deo računara je naručen putem Projekta nabavke nove kapitalne opreme.

Očekujemo da će prve isporuke opreme početi u prvoj polovini aprila.

Kompletnu tendersku dokumentaciju možete naći na:

IOP/1-2012/G: Nabavka računara i računarske opreme za potrebe obavljanja naučnoistraživačke delatnosti 

Nabavka softverskih aplikacija za potrebe sprovođenja naučnih projekata 

Tokom decembra 2011. godine pokrenuta je procedura za nabavku softvera i ostalih digitalnih formata. Prve licence su plaćene krajem godine, a nabavka ostalih se sprovodi kontinualno. 

U narednih mesec dana će biti pokrenuti tenderi za foto, video i audio opremu, alate i belu tehniku. Takođe i za računarske periferije i računarske komponente, servere i prateću opremu.

U toku su razgovori sa predstavnicima EIB vezani za procedure kojima ćemo nabavljati deo dobara koja iz tehničkih razloga nije bilo moguće nabaviti putem tekućih tendera.

Kako smo vas već informisali, Baza za naručivanje je kontinualno otvorena za naručivanje. JUP će na tri meseca raditi presek trebovanih dobara i pokretati nabavke. Sledeća velika nabavka će biti organizovana za sva dobra naručena do 31. januara 2012. godine. 

Molimo vas da pažljivo pročitate drugi deo ovog pisma. U njemu ćete naći detaljna uputstva za evidenciju isporučenih dobara, kao i informaciju o prelasku Baze za naručivanje na sigurnosni protokol (https://).

Datoteke za preuzimanje