piu post thumbnail alt

01. дец, 2013.

JAVNI POZIV ZA IZRADU PROJEKTA STAMBENOG OBJEKTA ZA MLADE ISTRAŽIVAČE U KRAGUJEVCU

U skladu sa Okvirnim ugovorom o zajmu između Republike Srbije i Banke za razvoj Saveta Evrope (CEB), F/P 1739 (2011) i Odlukom Vlade o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću za upravljanje projektom Istraživanje i razvoj u javnom sektoru („Sl.glasnik RS”, broj 51/10), a na osnovu člana 7. stav 1. tačka 2.(2) Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS”, broj 124/12), JUP Istraživanje i razvoj doo je donelo Odluku o pokretanju međunarodnog otvorenog postupka javne nabavke za Izradu Glavnog projekta višeporodičnog stambenog objekta i izvođenje radova na izgradnji objekta prema izrađenoj dokumentaciji, u okviru podprojekta: Izgradnja stanova za mlade istraživače Univerziteta u Kragujevcu, broj IOP/3-2013.

Predmet javne nabavke je Izrada Glavnog projekta višeporodičnog stambenog objekta i izvođenje radova na izgradnji objekta prema izrađenoj dokumentaciji, u okviru podprojekta: Izgradnja stanova za mlade istraživače Univerziteta u Kragujevcu. Projekat obuhvata izgradnju stambenih objekata u nekoliko lamela spratnosti. Ukupna planirana neto površina stanova je 9800 m2, a broj stanova je 210.

Realizacija ugovora, koji će biti zaključen sa najpovoljnijim ponuđačem, očekuje se u periodu od marta 2014. do juna 2015. godine. 

Krajnji rok za dostavljanje ponuda je 28. februar 2014. godine do 12.00 časova. Javno otvaranje ponuda će se obaviti 28. februara 2014. godine, u 13.00 časova u prostorijama JUP Istraživanje i razvoj doo, ul. Veljka Dugoševića br. 54, Zvezdara Beograd, uz prisustvo ovlašćenih predstavnika ponuđača.

Dodatne informacije o nabavci, uključujući i one o načinu uvida u Konkursnu dokumentaciju, mogu se dobiti zahtevom na e-mail: tender@piu.rs.

Javni poziv se nalazi na web adresi http://www.piu.rs/tenders.php?id=18