22. јун, 2015.

Održana deseta sednica Skupštine Društva “JUP Istraživanje I razvoj” d.o.o. Beograd

Predsednik Skupštine Društva dr Jordan Aleksić, članovi Skupštine dr Aleksandar Belić, mr Ljubiša Antonijević, prof dr Petar Škundrić, dr Edita Kastratović, dr Jovan Nikčević i dr Radomir Saičić usvojili su na desetoj sednici, Odluku o usvajanju finansijskog izveštaja „ JUP Istraživanje i razvoj“ d.o.o. Beograd za 2014. godinu, kao i Odluku o raspodeli dobiti za poslovnu 2014.godinu.

Na osnovu Finansijskog izveštaja „JUP Istraživanje i razvoj“ d.o.o. Beograd za 2014. Godinu, utvrđeno je da je neto dobit Društva za poslovnu 2014. godinu – 20.811.510,63 dinara.

Zakon o budžetu za 2015. godinu predvideo je da su privredna društva čiji je osnivač Republika Srbija ili u kojima Republika Srbija ima učešće u vlasništvu, dužna da najkasnije do 30. novembra tekuće budžetske godine u budžet Republike Srbije uplate najmanje 50% srazmernog dela dobiti po završnom računu za 2014. godinu, koji u skladu sa zakonom koji uređuje privredna društva pripada Republici Srbiji kao članu društva, a prema dinamici koju odredi ministarstvo nadležno za poslove finansija.

Na osnovu Odluke Skupštine Društva u budžet Republike Srbije, „JUP Istraživanje i razvoj“ d.o.o. Beograd uplatiće deo sredstava iz ostvarene dobiti, a sve u skladu sa Zakonom o budžetu za 2015. godinu.