piu post thumbnail alt

04. авг, 2017.

Oglas o raspisivanju javne licitacije za prodaju baštenskog traktora

Komisija za prodaju pokretne stvari putem javnog nadmetanja na osnovu Odluke o otuđenju osnovnog sredstva putem javnog nadmetanja broj 8865 od 22.06.2016. godine, objavljuje:

OGLAS
o raspisivanju javne licitacije za prodaju baštenskog traktora

1. „Jedinica za upravljanje projektima u javnom sektoru“ d.o.o. Beograd vrši prodaju javnom licitacijom korišćenog baštenskog traktora marke HUSQVARNA model LT 154 sa pratećim dodacima.

Početna cena baštenskog traktora sa pratećim dodacima iznosi 116.556,78 dinara.

2. Prodaja javnom licitacijom održaće se dana 11.08.2017. godine u prostorijama Jedinice za upravljanje projektima u javnom sektoru d.o.o. Beograd, ul: Veljka Dugoševića 54, sa početkom u 09:00 časova.

3. Pravo učešća imaju pravna i fizička lica koja do početka javne licitacije uplate depozit u visini od 10% od utvrđene početne cene na račun broj 285-1001000000216, primalac depozita: „Jedinica za upravljanje projektima u javnom sektoru“ d.o.o. Beograd, sa naznakom: uplata depozita za javnu licitaciju.
Zainteresovana lica mogu da razgledaju pokretne stvari koje su predmet prodaje svakog radnog dana u periodu od 08:00 do 15:00 časova u prostorijama Jedinice za upravljanje projektima u javnom sektoru d.o.o. Beograd, ul: Veljka Dugoševića 54.

4.. Pokretne stvari koje su predmet prodaje prodaju se u viđenom stanju.

5. Predmet prodaje dodeliće se učesniku licitacije koji ponudi najvišu cenu.

6. Učesniku koji je ponudio najvišu cenu, uplaćeni depozit se uračunava u kupoprodajnu cenu. Razliku između iznosa depozita i kupoprodajne cene kupac će uplatiti na račun broj 285- 1001000000216, u skladu sa odredbama ugovora o kupoprodaji koji bude zaključen po okončanoj licitaciji.
Kupljenu stvar kupac je dužan da isplati u celosti pre preuzimanja, u roku od 5 (pet) dana od dana potpisivanja ugovora o kupoprodaji.
Troškove PDV, prenosa vlasništva, transporta vozila i sl. snosi kupac.
U slučaju odustajanja od potpisivanja ugovora o kupoprodaji, uplaćeni depozit se ne vraća ponudiocu.

7. Ukoliko učesnik koji je ponudio najvišu cenu, ne plati cenu u roku, stvar može biti dodeljena sledećem najpovoljnijem ponudiocu.
Učesnicima javne licitacije sa kojima ne bude zaključen kupoprodajni ugovor, uplaćeni depozit biće vraćen u roku od 30 dana od dana završetka licitacije.

8. Informacije u vezi sa prodajom putem javne licitacije mogu se dobiti na broju telefona: 065/2009-074 Željko Pejatović.