piu post thumbnail alt

21. апр, 2011.

Otvaranje ponuda za izgradnju, dogradnju i rekonstrukciju Istraživačke stanice Petnica

Postupak javnog otvaranja ponuda, pristiglih na poziv za javnu nabavku: Izgradnja, dogradnja i rekonstrukcija objekata i paterno uređenje u okviru kompleksa „Istraživačka stanica Petnica“, sproveden je u četvrtak, 21.aprila 2011.godine. 
Po nalogu naručioca JUP Istraživanje i razvoj d.o.o. Beograd, komisija je pokrenula proces evaluacije dostavljenih šest (6) ponuda.
Nakon javnog otvaranja ponuda sledi rad komisije na stručnoj oceni pristiglih ponuda. Okvirni rok za objavljivanje najpovoljnijeg ponuđača je druga polovina maja meseca. Informacije vezano za najpovoljnije ponude mogu se naći na sajtu JUP-a.