Основно о ЈУП
Влада Републике Србије 30.децембра 2016. године донела је Одлуку о изменама и допунама Одлуке о оснивању друштва с ограниченом одговорношћу за управљање Пројектом истраживање и развој у јавном сектору, на основу које је Друштву омогућено да управља и другим пројектима, који му се поверавају међународним уговором, законом, актом оснивача или уговором закљученим са корисницима јавних средстава, финансирање пројеката, рокови за реализацију, начин извештавања, јавне набавке које је потребно спровести и начин њихове реализације.

Друштво послује под новим пословним именом - Друштво с ограниченом одговорношћу "Јединица за управљање пројектима у јавном сектору" Београд или скраћено "Јединица за управљање пројектима у јавном сектору" д.о.о. Београд.

Измена оснивачког акта Друштву пружа могућност рада на пројектима из различитих области.

Друштво сада обавља своју делатност на неодређено време, док се опис делатности Друштва проширује и то на: послове пружања услуга консалтинга, менаџмента и стучног надзора.

Друштво обавља и послове у вези са спровођењем националног дела Заједничког регионалног програма о трајним решењима за избеглице, који се односе на припрему техничке и тендерске документације, спровођење поступка јавних набавки, уговарање, интерну контролу, финансијско-рачуноводствене услуге, мониторинг и извештавање и пружање других специјализованих услуга неопходних за реализацију националног дела тог регионалног програма.

Друштво може да обавља и друге делатности, укључујући послове спољнотрговинског промета и услуге у спољнотрговинском промету из оквира своје делатности, у складу са законом и Одлуком о оснивању.


Друштво у оквиру обављања својих делатности стиче средства из прихода остварених обављањем делатности, финансијских кредита, донација и помоћи, буџета Републике Србије и других извора у складу са законом.

Друштво послује средствима у државној својини.
53ms