Tenderi po projektu
Регионални стамбени програм РХП
RHP-W3-АB/IOP1-2015 - Nabavka radova za izgradnju objekata druge faze sa pripadajućim infrastrukturnim unutarblokovskim uređenjem stambenog kompleksa socijalnog stanovanja na k.p. Broj 3672/3 KO Ovča, Gradska opština Palilula, Beograd, Srbija
Претходни расписи
Јавни позиви
DOCObaveštenje o pokretanju nabavke RHP-W3-АB/IOP1-2015 - 73KB DOCObaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda - 45KB DOCIzmena br.1 - 68KB
Подаци из конкурсних документација
DOCSveska 1 - Uputstvo ponuđačima i obrasci - 743KB DOCSveska 2 - Model ugovora, posebni uslovi, modeli garancija - 65KB DOCSveska 3 - Opšti uslovi za izvođenje radova i predmer radova i Sveska 4 - Projektno tehnička dokumentacija - 14KB DOCSveska 3 - Izmena br.1 - 15KB
Питања и одговори
PDFPojašnjenje br.1 - 83KB PDFPojašnjenje br.2 - 234KB PDFPojašnjenje br.3 - 99KB PDFPojašnjenje br.4 - 69KB PDFPojašnjenje br.5 - 118KB PDFPojašnjenje br.6 - 159KB PDFPrilog Pojašnjenju br.6 - 1154KB PDFPojašnjenje br.7 - 584KB PDFPojašnjenje br.8 - 108KB PDFPojašnjenje br.9 - 72KB PDFPrilog Pojašnjenja br.9 - 1762KB
Обавештења о спроведеним поступцима
PDFZapisnik o otvaranju ponuda - 302KB PDFOdluka o dodeli ugovora - 1925KB PDFObaveštenje o zaključenom ugovoru - 676KB PDFOdluka o izmeni ugovora - 165KB
Остале информације
PDFOdluka o izmeni ugovora - 247KB
103ms