Akti društva
PDFFinansijsko poslovanje ""Jedinica za upravljanje projektima u javnom sektoru" d.o.o. Beograd za 2018. godinu - 2864KB
PDFProgram rada "Jedinica za upravljanje projektima u javnom sektoru" d.o.o. Beograd za 2018. godinu - 811KB
PDFPravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o bližem uređivanju postupka javne nabavke - 1333KB
PDFPravila zaštite od požara - 11467KB

PDFPravilnik o ocenjivanju zaposlenih na realizaciji Regionalnog programa stambenog zbrinjavanja - 3498KB
PDFRešenje o davanju saglasnosti na Program rada i Finansijsko poslovanje "JUP Istraživanje i razvoj" d.o.o. Beograd za 2017.godinu - 574KB
PDFProgram rada i Finansijsko poslovanje "JUP Istraživanje i razvoj" d.o.o. Beograd za 2017.godinu - 10645KB
PDFPrečišćen tekst - Odluka o osnivanju Društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje projektima u javnom sektoru - 421KB
PDFOdluka o izmeni odluke o osnivanju Društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje projektima u javnom sektoru - mart 2017.godine - 427KB
PDFOdluka Skupštine Društva o kontinuitetu akata Društva - 554KB
PDFOdluka o izmeni i dopuni odluke o osnivanju Društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje Projektom istraživanje i razvoj u javnom sektoru - decembar 2016.godine - 1570KB
PDFOdluka o evidenciji prisustva na radu zaposlenih u JUP-u - 2656KB
PDFPravilnik o organizaciji i sprovođenju popisa imovine i obaveza i usklađivanju knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem - 806KB
PDFVlada RS - Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada i Finansijsko poslovanje JUP-a za 2016.godinu - 577KB
PDFOdluka Skupštine Društva o Programu rada i Finansijskog poslovanja "JUP Istraživanje i razvoj" d.o.o. Beograd za 2016.godinu - 499KB
PDFProgram rada "JUP Istraživanje i razvoj" d.o.o. Beograd za 2016.godinu - 4523KB
PDFDopuna Programa rada "JUP Istraživanje i razvoj" d.o.o. Beograd za 2016.godinu - 547KB
PDFFinansijsko poslovanje "JUP Istraživanje i razvoj" d.o.o. Beograd za 2016.godinu - 7018KB
PDFRešenje o davanju saglasnosti na finansijsko poslovanje "JUP Istraživanje i razvoj" d.o.o. Beograd za 2015.godinu - Izmena (Rebalans) - 552KB
PDFOdluka Skupštine Društva o Finansijskom poslovanju "JUP Istraživanje i razvoj" d.o.o. Beograd - Izmena - (Rebalans) - 495KB
PDFFinansijsko poslovanje "JUP Istraživanje i razvoj" d.o.o. Beograd za 2015. godinu - Izmena - (Rebalans) - 6468KB
PDFPravilnik o bližem uredjivanju postupka javne nabavke - 2779KB
PDFRešenje o davanju saglasnosti na odluku o usvajanju Programa rada i Finansijskog poslovanja "JUP Istraživanje i razvoj" d.o.o. Beograd za 2015.godinu - 608KB
PDFOdluka Skupština Društva o Programu rada i Finansijskom poslovanju "JUP Istraživanje i razvoj" d.o.o. Beograd za 2015.godinu - 34KB
PDFProgram rada "JUP Istraživanje i razvoj" d.o.o. Beograd za 2015.godinu - 1311KB
PDFFinansijsko poslovanje "JUP Istraživanje i razvoj" d.o.o. Beograd za 2015.godinu - 1845KB
PDFPravilnik o radu - 15870KB
PDFRešenje o davanju saglasnosti na Pravilnika o radu - 494KB
PDFPravilnik o izmenama Pravilnika o radu - 582KB
PDFRešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmenama Pravilnika o radu - 494KB
PDFObrazac za evidentiranje podataka poslovnih partnera - 526KB
PDFRešenje o davanju saglasnosti na odluku o raspodeli dobiti "JUP Istraživanje i razvoj" d.o.o. Beograd za 2014.godinu - 519KB
PDFPravilnik o disciplinskoj odgovornosti zaposlenih - 3530KB
PDFPravilnik o naknadama za službena putovanja u inostranstvo - 4146KB
PDFPravilnik o obrazovanju stručnom osposobljavanju i usavršavanju zaposlenih - 1993KB
PDFInterna procedura o izgledu akata i dostavljanje akata na potpis ovlašćenom licu - 1708KB
PDFPravilnik o korišćenju službenih mobilnih telefona - 2792KB
PDFPravilnik o načinu i uslovima korišćenja službenih vozila - 397KB
PDFOdluka o određivanju lica za preduzimanje odgovarajućih mera i aktivnosti radi organizovanja zaštite od požara - 51KB
PDFOdluka o izmeni Odluke o načinu, uslovima i postupku davanja u zakup - 3334, 21.10.2014. - 56KB
PDFOdluka o rasporedu korišćenja objekta NTP Zvezdara - 152KB
PDFOdluka o zakupu NTP Zvezdara - 357KB
PDFProtokol poslovne komunikacije sa Kodeksom profesionalne etike - 550KB
PDFPravilnik o realizaciji projekata izgradnje - 374KB
PDFPravila o upravljanju rizicima - 816KB
PDFOdluka o izmeni Odluke o određivanju odgovornog lica za kontrolu zabrane pušenja - 37KB
PDFOdluka o izmeni Odluke o određivanju odgovornog lica Marije Vuksanović za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu - 480KB
PDFPravilnik o računovodstvu i računovodstvenim politikama - 1491KB
PDFPravilnik o opremi i postupku za pružanje prve pomoći u slučaju povrede ili iznenadne bolesti radnika - 136KB
PDFPravilnik plan sprovođenja postupka procene rizika na radnom mestu i u radnoj okolini - 3690KB
PDFPravilnik o čuvanju poslovne tajne - 289KB


PDFPravilnik o korišćenju sredstava za reprezentaciju - 100KB
PDFPravilnik o upotrebi i čuvanju pečata i štambilja - 209KB
PDFPravilnik o kancelarijskom poslovanju - 444KB
PDFPravilnik o bezbednosti i zdravlju na radu - 527KB
PDFPravilnik o zaštiti od požara - 503KB
PDFPravila zaštite od požara - 587KB


Informator o radu  
65ms