Program modernizacije škola
Lokacija  Srbija 
BRGP   
Opis objekta  Projekat obuhvata tri komponente od kojih se Komponenta 3 tiče nove izgradnje i proširenja ili rehabilitacije/modernizacije škola širom Srbije. Izbor i davanje prioriteta školama koje su uključene u komponentu 3 predstavlja rezultat evaluacije prijavljenih objekata primenom kriterijuma izrađenih na osnovu zajednički usvojenih principa Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Evropske investicione banke, prema metodologiji konsultanta EC Harris (EIB Support to Serbian Education in Developing Methodology for Strategic Investment Planning for Educational Infrastructure), angažovanog od strane Evropske investicione banke. Škole uključene u komponentu 3 imaće koristi od kompletnog okvira paketa, koji obuhvata potpuno renoviranje ili novu izgradnju, fiskulturne sale, opremanje školskih kuhinja, nastavna sredstva, nameštaj, opremu, kompjutersku opremu, itd. kako bi se školama omogućilo da valjano funkcionišu i sprovode jedan moderan nastavni plan i program.

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja je dana 16. januara 2014. na 49. sednici UO projekta “Program modernizacije škola” donelo odliku da sve aktivnosti koje je vršila Jedinica za implementaciju projekta u okviru Ministarstva preuzme „JUP Istraživanje i razvoj“ d.o.o kako bi se obezbedila efikasna implementacija projekta u skladu sa odredbama Finansijskog ugovora. Ugovor između Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i „JUP Istraživanje i razvoj“ d.o.o potpisan je 03. februara 2014. godine. Ugovorom je precizirano da „JUP Istraživanje i razvoj“ d.o.o. preuzima projekat u delu u kojem nije realizovan sa stanjem na dan izvršene primopredaje. Primopredaja je izvršena 24. marta 2014. godine. JUP priprema i sprovodi postupak javne nabavke u ime i za račun Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.
 
Period izrade projekta   
Period izgradnje   
Nabavke 
Izvođenje radova na izgradnji, rekonstrukciji i adaptaciji za treću grupu školskih objekata u okviru Programa modernizacije škola – Komponenta 3, broj N/R/02/16
Povezane vesti   
Informator o radu  
251ms